Ban giám đốc hiện tại

Cấp 1

Cấp 1

Giám đốc - Bí thư ĐU Viettel Hà Nội
(từ 03/2020 đến Nay)
Cấp 2

Cấp 2

Phó giám đốc /GĐ Kênh VTPay - ĐUV
(từ 01/2019 đến Nay)
Phó giám đốc GD KHDN - Phó BT ĐU
(từ 02/2018 đến Nay)
Cấp 3

Cấp 3

Phó giám đốc Viettel Hà Nội
(từ 02/2020 đến Nay)
Phó giám đốc Hạ tầng
(từ 5/2020 đến Nay)
Phó giám đốc Tối ưu - ĐUV
(từ 10/2019 đến Nay)
Phó giám đốc Viettel Hà Nội
(từ 5/2020 đến Nay)
Phó giám đốc Kênh BHTT- ĐUV
(từ 12/2019 đến Nay)

Tin nổi bật