Ban giám đốc hiện tại

Cấp 1

Cấp 1

Giám đốc -Bí thư Đảng ủy
(từ 03/2020 đến Nay)
Cấp 2

Cấp 2

Phó giám đốc Kinh doanh
(từ 09/2021 đến Nay)
Phó giám đốc Kinh doanh
(từ 5/2020 đến Nay)
Phó giám đốc Hạ tầng, BT Đảng ủy
(từ 10/2021 đến Nay)
Cấp 3

Cấp 3

Phó giám đốc Kênh BHTT- ĐUV
(từ 12/2019 đến Nay)

Tin nổi bật